باور کنید : قانون زندگی,قانون باورها و لیاقت هاست و همیشه باور داشته باشید که لایق بهترین هائید.