بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی

باور کنید : باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن