بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی

باور کنید : هرگز چيزي تغيير نمی کند بلکه اين ما هستيم كه عوض مي شويم.