بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی

باور کنید : کائنات بسیار بیشتر از آنچه که تصورش را بکنبم به ما می دهد،کافی است درخواست کنیم