بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی

باور کنید : هنگامی که تخیل و منطق در مقابل هم قرار بگیرند تخیل پیروز می‌شود.