زندگی نامه

سخن انگیزشی : اگر نمی‌دانی به کجا می خواهی بروی به هیچ کجا نخواهی رسید.