زندگی نامه

سخن انگیزشی : به ضمیر ناخودآگاه تان به صورت یک هوش برتر و یک دوست یاری رسان بنگرید.