زندگی نامه

سخن انگیزشی : هر کودکی یک هنرمند است. مشکل اینجاست که وقتی بزرگ می شود هم هنرمند بماند. (پابلو پیکاسو)