زندگی نامه

سخن انگیزشی : زمانی چیزی که می خواهیم را بدست خواهیم آورد که ببخشیم آنچه را که داریم.