باور کنید : مردان شجاع فرصت مي آفرينند و ترسوها و ضعيفان منتظر فرصت مي نشينند.

قانون جذب

  • دوست عزیز و همراه همیشگی سایت انگیزشی آموزشی باوریار سلام! در این بخش مقالات مفید و کاربردی در زمینه قانون جذب در جهت افزایش آگاهی و دانش شما دوست عزیز ارائه می گردد.امید است که با بکار بندی این آموزه ها شاهد تغییرات اساسی در دنیای درون و در نتیجه دنیای پیرامون خود باشید.