سخن انگیزشی : افتادن در گل و لای ننگ نیست ننگ دراین است که آنجا بمانی.