سخن انگیزشی : كارهاي هوشمندانه را پاداش دهيد هر چند همراه با خطا باشد.