سخن انگیزشی : هرچه را که بجوئید همان را می یابید.

هدف گذاری

  • در این بخش مقالات مفید و کاربردی در زمینه هدف گذاری در جهت افزایش آگاهی و دانش شما دوست عزیز ارائه می گردد.امید است که با بکار بندی این آموزه ها بتوانید با مقوله هدف و هدف گذاری آشنایی پیدا کرده و شاهد تغییرات اساسی در دنیای درون و در نتیجه دنیای پیرامون خود باشید.