باور کنید : برای رسیدن به چیزی که تا کنون نرسیده اید باید کسی شوید که تا کنون نبوده اید.
ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
مرداد ۳, ۱۳۹۴
بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش اول
مرداد ۱۲, ۱۳۹۴

ابوالفضل جوکار - www.bavaryar.comمرجع باور های ثروت ساز در تمامی زمینه های زندگی


اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎرﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎج‬

‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر ﺑﺎ روش ﻫﺎی وﯾﮋه اش ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن ﮐﻨﮑﻮری ﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮد. او ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻨﮑﻮر اﺳﺖ!‬
‫‫
ﻫﯿﭻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ‬!
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮﺗﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ اش ﻧﮑﻨﯿﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ؛ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﻔﺶ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﺗﻠﻔﻨﺘﺎن را ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺴﻮول ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و‬ ‫ﻣﻨﺸﯽ و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ، ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ و رﯾﺰ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﻻﺧﺮه درﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﺎ‬ ‫اﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﯾﺪ، از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﻧﻘﻼب ﺳﺮ درآورﯾﺪ. در ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی درون ﯾﮏ آﮐﻮارﯾﻮم ﺷﯿﮏ و روﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ‬‫ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﻣﺘﺎن ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دروازه ﻫﺎی اﺗﺎﻗﺶ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد. ﺣﺎﻻ ﻣﺎ درﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﯿﻢ؛ درﺳﺖ آن ﺳﻮی دروازه ﻫﺎ و ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر؛‬ ‫ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﮐﻨﮑﻮر اﯾﺮان.‬
‫ﺑﺮﺧﻼف آن ﭼﻪ از ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻤﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه زاده اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را از ﺟﯿﺐ ﻣﺒﺎرک ﭘﺪر‬ ‫و ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻫﻔﺖ ﺟﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ارث ﺑﺮده، ﮐﺎرش را از ۲۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮده. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه ﺑﺎﻣﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻨﯽ‬ ‫ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﭘﻮل ﮐﯿﻒ و ﮐﺘﺎﺑﺶ را در ﺑﯿﺎورد. ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻧﺒﺎل درس ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻮل؛ » ﺗﻮی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ از ۳۵ ﺷﺎﮔﺮد، ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻔﺖ ﯾﺎ ﻫﺸﺖ‬ ‫ﻧﻔﺮﺷﺎن ﻓﮑﺮﺷﺎن ﭘﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮد و ﭘﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﭙﻠﻢ رﺳﯿﺪ، ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر و ﭘﻮل درآوردن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ درس و ﻣﺸﻖ. ﻣﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫درﺳﺨﻮان ﺗﺮ ﺑﻮدﯾﻢ، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ. ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ، ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﭘﻮل ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ از ﻫﻢ ﻗﺮض ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ، ﭼﻪ‬ ‫ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻼس ﮐﻨﮑﻮر«. ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش در ﺳﺎل ۷۲ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽرود و ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ روی ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد! ‫«
ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺮم روی ﻫﻢ ۶۲ ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮدش ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﻮد. ۲۰ ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻢ و ۳۰ دﻓﻌﻪ‬ ‫ﺗﻮی ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺸﻬﺮی آﮔﻬﯽ دادم؛ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ، ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز.‬ ‫زﻧﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮب ﺳﺮاغ دارم ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ».‬
‫ﮔﻮﯾﺎ او ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎره ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺳﺎل ۷۳ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﻧﮕﯽ ﺧﻮدش و ﺑﭽﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه و‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺸﺎن را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻼس ﮐﻨﮑﻮر اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز. » ﮐﺎرم ﺧﯿﻠﯽ زود ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﮑﺮش را ﻫﻢ‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﺮدم اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﮐﻼس ﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ۷۴ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دو ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در رﺳﺎﻟﺖ و ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد‬ ‫ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻢ.« ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش در ۲۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ. درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ را ‫از دﺳﺖ داد.‬

‫اﯾﺪه ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺎج‬
‫ﻗﺼﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺎج ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ از ﻗﺼﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ دارد. ﻗﻀﯿﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ آﻗﺎی ﺟﻮﮐﺎر در ﺳﺎل ۷۳‬ ‫ﯾﮏ روز از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ آﻣﻮزﺷﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﻫﻢ در اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺪارس ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ درس ﻣﯽداده، دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮود و ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺷﻬﺮ ﯾﺰد ﻫﻢ ﺷﯿﻤﯽ درس ﺑﺪﻫﺪ. ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻌﺪ از اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ و ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪن از وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺨﺒﻪ ای ﺣﻀﻮر ‫دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﺟﺰوه ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﺎن‬ ‫ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ. ﺟﻮﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: دﯾﺪم ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ، اﮔﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﻮب و ﺟﺎﻣﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻨﮑﻮر ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت را ﯾﺎدﺷﺎن ﺑﺪﻫﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﺎن ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﻨﻢ .‬

‫ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ‬
‫آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﯿﭻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ. ﻫﻤﺎن را ﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻣﺎ ﺧﺐ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ آن را ﻧﻤﯽﺧﺮﯾﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺸﺎن را ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ« ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ درد ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و از‬ آن ﺧﻮﺷﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ » ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ، ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن وام ﮔﺮﻓﺘﻢ و در ﺳﺎل ۸۱ از ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺒﺮه دﻋﻮت ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﻠﺪﻧﺪ و در‬ ‫ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺳﺎده ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ. از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را ﻫﺪﯾﻪ داده ﺑﻮدم و ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد، ﮐﺘﺎب ﻫﺎی‫ﺟﺪﯾﺪﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮوش ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮوش ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺎ در ﺳﺎل ۸۱ ﮔﺎج راﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﻢ.‬

‫ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ‬
‫ﺳﺎل ۸۱ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﭼﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺰرگ و ﺑﯽ ﺧﺪﺷﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و آوازه اش در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﭘﯿﭽﯿﺪه، آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﻣﯿﺪان را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد، ﻋﻠﻮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ و ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ، ﻗﻠﻤﺮواش را در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﮐﻮﭼﮏ و‬ ‫ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻬﺮت ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ﻫﻢ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ادﻋﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻮﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻤﯽ‬ ‫ﺳﺎده و ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺳﺎده دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ای ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﺟﻮﮐﺎر درﺑﺎره ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺶ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:‬
‫ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ، ﮐﻪ اﻻن ﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ای ﻧﺪارﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻗﯿﻖ ﺷﻮد و ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮا ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ، در ﻓﮑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ را وﺳﯿﻊ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و روی ﻣﺤﺘﻮا ﮐﺎر ﮐﻨﺪ، ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.‬
‫ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﭘﺲ ﻗﻠﻢ ﭼﯽ ﭼﻄﻮر؟ ﯾﻌﻨﯽ او ﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل روی ﻣﺤﺘﻮا ﮐﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:» ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ در‬‫ﺻﺪد وﺳﯿﻊ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﻠﻢ ﭼﯽ، آﯾﻨﺪﮔﺎن، ﻋﻠﻮی و ﺧﻼﺻﻪ ۶۰۰ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﺳﺎل ۶۴ ﻫﺮ ﯾﮏ روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫اﻧﺪ، ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺨﯿﻠﻪ ﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎر ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﻮ ﮐﺎر در ﺳﺎل ۸۱ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻼ ﻣﺤﺘﻮا در ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ) اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ( را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.‬

‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ‬
‫ﻇﻬﻮر ﮔﺎج ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺷﻬﯿﺮ‬‫ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ راﻫﺶ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
اول ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ‬ ‫از ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻋﺪه ای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا از اﺳﺘﺎدان ﺷﻬﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺜﻞ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ‬ ‫دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اوﻟﯿﻦ اﯾﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ‬‫ﮐﻪ ﮔﺎج ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺪای از ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺪﯾﻮن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻮال ﻣﺎ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از‬ ‫ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:» ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺧﻮب ﺧﻮدش راﻫﺶ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ،‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮوش را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد. ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺳﻪ ﺳﺎل وﻗﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﺳﯿﺪ.‬

‫ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ‬
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺟﻮﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ، ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﭼﺮا ﮔﺎج در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت، آﻣﻮزﺷﮕﺎه و ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫آزﻣﻮن ﻧﺪارد؟ او ﻫﻢ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼﺸﻢ راﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪه ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارم وارد‬ ‫اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮم . ﻣﺎ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ. ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ‬ ‫اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺎر را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ. امادر ﺳﺎل ۸۹ اﺳﺖ و درﺳﺖ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﯽ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ‬ ‫ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﭼﺮا؟ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻨﺪد و در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﻋﺪه ای ﮔﻮﻟﻤﺎن زدﻧﺪ! و ﺑﺎز ﻣﯽﺧﻨﺪد ﺗﺎ از ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﻢ رد ﺷﻮد وﻟﯽ‬ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﯿﺶ ازﮐﻨﮑﻮر ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺮﺳﺸﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل‬‫ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﮐﻞ اﯾﺮان ﮔﺸﺘﻢ و ﻓﻬﻤﯿﺪم اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻣﺼﻠﯽ ﺑﺎ ۶۳ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﻄﻌﺎ وﻗﺘﯽ‬ ‫دراﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﺳﺸﺎن ﻣﯽرﯾﺰد.« ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ دﺳﺖ و ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ۱۰۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی در ﻣﺼﻼی ﺗﻬﺮان – آن ﻫﻢ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎر ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺪاد وﯾﮋه ﺗﺴﺖ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻮﮐﺎر زﻣﺎن ﺗﺴﺖ زﻧﯽ را ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﻮاﻟﻪ ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎد‬ ‫ﺑﻮد اﻋﻄﺎ ﺷﻮد و ﺣﺮف ﺟﻮاﯾﺰ ارزﻧﺪه ای ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﻣﻤﺘﺎز، ۱۰ ﭘﮋو۶۰۲ ﺑﺮای ﻧﻔﺮات اول و ۱۰۵ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ، دﯾﮕﺮ‬ ‫اﺻﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ و دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﮐﻨﮑﻮر ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎر ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ! اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ وﻟﺨﺮﺟﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ‬ ‫آزﻣﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ از آﻗﺎی ﺟﻮﮐﺎر ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ» ﻣﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﮐﻨﮑﻮر ﭘﮋو ﻣﯽدادﯾﻢ، اﺻﻼ ﻫﻢ‬‫ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮔﺎج اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ. اﻣﺴﺎل آﻣﺪﯾﻢ ﺣﺠﻢ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آزﻣﻮن ﺑﺰرگ ﻫﻢ‬ ‫رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻧﺨﺒﻪ اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ.« ﺧﺐ اﯾﻦ درﺳﺖ اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻨﺰ و ﭘﮋو ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﻮد؟
او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ‬‫دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد. اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﺨﺒﮕﺎن از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺧﯿﻠﯽ از آن ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺸﺎن را ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارﻧﺪ، ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ. ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.‬
‫ﺑﺮﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺎج‬
‫ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم ﮔﺎج از رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰون و اﻧﻮاع ﺑﯿﻞ ﺑﻮردﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪاد ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺴﺖ زﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﺎج ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ؛‬‫ﻣﺪاد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻮﮐﺎر زﻣﺎن ﺗﺴﺖ زﻧﯽ را ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ده دﻗﯿﻘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺪاد ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از آن‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮز رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دل و ﺳﻮﻧﯽ و اچ ﭘﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و آرم ﮔﺎج داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻮﮐﺎر آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ و ۷۰ ﮔﺮم وزن دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺗﺮی ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ؛ ﺗﺎزه در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ۵۰۰ ﮐﺘﺎب را در ﺧﻮدﺷﺎن ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای داﻧﺶ‬‫آﻣﻮزان ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ. او ﺣﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺎزار داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻻ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮاﻧﯽ اﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﺧﯿﺮ. ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ‬ ‫ﻓﻘﻂ ۳۹۹ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ زﯾﺎدی دارد.
ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻟﻔﺎﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد، اﻧﺒﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ‬‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﺶ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺎری از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺳﺎل‬‫۲۰۰۴ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺪان ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.‬
‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش، ﺑﺮﻧﺪ ﮔﺎج ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ و ﻣﺪاد و ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﻮد ﭼﻮن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ آن ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ از آﺑﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻮن ﻫﺎﯾﺶ ﺟﻮری دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻐﺰ را زﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﯽ ﺷﺮت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﯾﺎ در ﻟﯿﻮاﻧﯽ آب ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺟﺪول‬ ‫ﻣﻨﺪﻟﯿﻒ دارد و ﻣﺜﻞ ﺑﺎدام ﻫﺎی ﻗﺼﻪ ﻧﺎزﺑﺎﻟﺶ ﻣﺮادی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻮﺷﺸﺎن را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﮔﺎج ﺗﻮﻟﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬
‫ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل‬
اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن و ﻟﺤﻨﯽ ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ‬
‫ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻬﺮی “اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺮه ﻧﺎﻣﺪاران ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم و داﻧﺶ اﯾﺮان، ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎﺳﺖ”
‫ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺪاد ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺴﺖ زﻧﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎن‬
‫وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﮔﺎج ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان‬
ﻫﺪﯾﻪ ﭘﮋو ﺑﻪ ﻧﻔﺮ اول ﮐﻨﮑﻮر در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ‬
‫اﻧﺘﺸﺎر دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، ﺧﺒﺮی و آﻣﻮزﺷﯽ “ﻧﯿﻤﮑﺖ” ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن‬
‫ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ۱۳۸۸‬
‫ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮری در ﺳﺎل ۱۳۸۸
ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﻬﺎن زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ۹۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ‬
اﻓﺘﺘﺎح اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺎج در ﺳﺎل ۸۱؛ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب و ﺗﯿﺮاژ ۵ ﻫﺰار ﺟﻠﺪ‬
‫اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺎج در ﺳﺎل ۸۹؛ ۵۰۰ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ در ۸ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻠﺪ‬

‫ﻋﺪدﻫﺎ و رﻗﻢ ﻫﺎی ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه ﺟﻮان‬
‫ﺗﻤﺎم ﻋﺪد ﻫﺎ و رﻗﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی اﻣﺮوزی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد . ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻫﺎ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮی اﺳﺖ از آن ﮐﻢ ﮐﺮد.‬
‫۵۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﮔﺎج اﺳﺖ ﮐﻪ ۷ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد.‬
‫۲۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی ﻫﺠﺪه ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻨﮑﻮرﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ۱۸۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮب در ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد.‬
‫ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﻬﺎن زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ۱۸ ﻫﺰار و ۶۰۰ ﺗﻮﻣﺎن‬‫ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد.‬
‫۷۹۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از راه ﻓﺮوش ۲ ﻫﺰار ﻋﺪد ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﮔﺎج ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان وارد ﺷﺪه و ﺑﺎ رﻗﻢ ۳۹۹ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.‬

4
دیدگاه بگذارید

avatar
2 Comment threads
2 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
م س لعذرامحمدمصطفی Recent comment authors
  Subscribe  
جدید تر قدیمی تر بیشترین امتیاز
Notify of
مصطفی
میهمان
مصطفی

با سلام و عرض ادب
متاسف برای سایتی وزینی که اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎرﮐﺎر رو جزء افراد کارافرین معرفی کرده کسی از فضای غبار آلود و سیستم غلط آموزشی در کشور نهایت استفاده را با موسسه گاج خود برهه است و با شیوع تفکر گاجی خود تیشه به ریشه تعلیم و تربیت زده است و با شریک کردن خیلی از افراد با نفوذ مانع برچیدن نوع تفکر خود شده است
تعلیم و تربیتی به مدد شیوه های چون گاج از تربیت انسان غافل مانده و افرادی حافظه محور و تک بعدی و خالی از مهارت های زندگی تربیت می کند

محمد
میهمان
محمد

سلام.دوست عزیز البته باید اینو در نظر داشته باشی که افرادی مثل اقای جوکار و قلم چی باعث رقابت اموزشی کشور شدند و این باعث افزایش مطالعه دانش اموزان و رقابت تحصیلی و علمی بین اون هاست.البته این طبیعیه که بالاخره این چنین موسساتی به سوده خوبی هم میرسندو روز به روز رشد میکنند .این طور که از نظرات شما برداشت میشه شما بیشتر حرفتون روی موقعیت این مرده نه خدماتش .

عذرا
میهمان
عذرا

سلام آقای جوکار خوبین خسته نباشین پهلوان،حاج آقا من ازشهرستان مزاحم میشم من یه لیسانسه بیکار بادوتا بچه وشوهرکارگرم مستاجریم که هیچ سرمایه ای نداریم ولی آرزوها واهداف بلند داریم خواهش میکنم هرطور میتوانید کمکمان کنید واقعا به جان بچه هام نیازدارم ازتجربیات راهنماییها و…

م س ل
میهمان

تلاش،تلاش،تلاش