باور کنید : كتاب معلمي است كه بدون عصا و تازيانه ما را تربيت مي كند.
بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش اول
مرداد ۱۲, ۱۳۹۴
بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش دوم
مرداد ۱۹, ۱۳۹۴

بابک بختیاری - www.bavaryar.comمرجع باور های ثروت ساز در تمامی زمینه های زندگی


ﺑﺎﺑﮏ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ آﯾﺲ ﭘﮏ‬

‫آﻗﺎی ﺑﺎﺑﮏ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۵۷ اﻫﻞ ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺳﺲ و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای آﯾﺲ ﭘﮏ و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آﯾﺲ ﭘﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫آﯾﺲ ﭘﮏ اﺧﺘﺮاع اﯾﺸﺎن ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﺟﻬﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ۱۳۰ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﯾﺮان )۱۱۸ ﺷﻌﺒﻪ در اﯾﺮان و ۴ ﺷﻌﺒﻪ در اﻣﺎرات و ۸ ﺷﻌﺒﻪ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﮐﻪ در‬‫ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ(اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺮوف زﻧﺠﯿﺮه ای دﻧﯿﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ، اﺳﺘﺎر ﺑﺎﮐﺲ، ﮐﯿﻨﮓ ﺑﺮﮔﺮ و ﻏﯿﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ؛ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻫﺎ در دو ﺳﺎل اول ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ داﺷﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﯾﺲ ﭘﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﺮ ۶ روز ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ‬ در دو ﺳﺎل اول اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺪ .‬
‫آﻗﺎی ﺑﺎﺑﮏ ﺑﺨﺘﯿﺎری از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﯾﺲ ﭘﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ و ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺠﯿﺮه ای اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و‬ ‫در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﻌﺒﺎت آﯾﺲ ﭘﮏ را داﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶ از ۵۰ درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه‬
‫ای و ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؛ وﻟﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. آﯾﺲ ﭘﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻌﺒﺎت ﺧﺎرﺟﯽ آﯾﺲ ﭘﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻌﺒﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،‬‫ﻣﺎﻟﺰی ، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،وﻧﺰوﺋﻼ ، ﺳﻮرﯾﻪ ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ دارد ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻧﺎم اﯾﺮان زﻣﯿﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ‬ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮدارد .‬

‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﯿﺶ از۱۷۰۰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯿﺶ از ۵۰۰۰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل ﺑﻪ‬‫وﺟﻮد آﻣﺪه و روز ﺑﻪ روز ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد آﻗﺎی ﺑﺎﺑﮏ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮان ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻦ ﮐﻢ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.‬

‫زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎب ﺑﺨﺘﯿﺎری از زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن :‬
‫در آﻏﺎز راه ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﻓﺘﺎدم.‬ ‫از دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ داﺷﺘﻢ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺧﻮردن ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.‬
‫ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻮﻓﻪای را ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺟﺎره ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک، ﺳﻪ ﯾﺨﭽﺎل دﺳﺖ دوم و ﮐﻬﻨﻪ و ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺪوﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن، ﺑﻮﻓﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ را راه اﻧﺪازی ﮐﺮدم. اﯾﻦ ﮐﺎر درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﻮدم.‬
‫ﯾﮏ روز ﭘﺪرم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻮازم اداری ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻟﻮازم ﻓﺮﺳﻮده را ﺑﻔﺮوﺷﻢ، ﻣﻦ ﻫﻢ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش‬‫آن ﻫﺎ ﺷﺪم. وﻗﺘﯽ دﯾﺪم درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ راه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد، ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻟﻮازم دﺳﺖ دوم روی آوردم ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﻬﯽﻫﺎی‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮازم دﺳﺖ دوم ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و در ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺧﺎﻧﻪ رﻧﮓ ﻣﯽﮐﺮدم و ﭘﺲ از آن وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﺮدم.‬
‫ﺑﺎ ﺷﺮوع اﯾﻦ ﮐﺎر، ﺑﻮﻓﻪ ﻣﺪارس را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدم و ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ را ﺑﺎ ﭘﺪرم در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ‬‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی را در اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎدم.‬
‫ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﺰﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ رادر ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ راه اﻧﺪاﺧﺘﻢ. در ﻇﺮف ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دو ﺷﻌﺒﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﺰﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را‬ ‫اﯾﺠﺎد ﮐﺮدم ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ و ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﺛﺮ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮑﻢ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪم.‬
‫از آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﺮداﺧﺘﻦ دﯾﻮن ﺧﻮد را در ﭘﺮورش ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﺪه ﺳﻮﭘﺮ ﺧﻮﻧﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.‬
‫اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﻫﺎ ﺑﻪ درب ﻣﻨﺎزل در روزﻧﺎﻣﻪ آﮔﻬﯽ ﺑﺪﻫﻢ.‬
‫ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را رﻫﺎ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎری دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎدم. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺪهای ﻧﻮ در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬
از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺴﺘﻨﯽﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ زدن رﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﻣﻮز ﯾﺎ اﺳﻤﺎرﺗﯿﺰ ﻫﻢ ﻣﯽزدم و ﻣﯽﺧﻮردم ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدم.‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻢ. ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﮐﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدم‬ ‫ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻢ.‬
‫ﻓﮑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن از ذﻫﻨﻢ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرﻓﺖ. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﺴﺎزم رﻗﯿﻖﺗﺮ، ﺣﺎوی ﻣﯿﻮه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدن آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯽ ﺑﺸﻮد آن را ﻧﻮﺷﯿﺪ.‬
ﭘﺲ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﯾﺪه در ذﻫﻨﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آن را آﻣﺎده ﮐﺮدم و ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ و آﺷﻨﺎﯾﺎن دادم.‬
‫اﯾﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ اﯾﺪه ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻢ. ﭘﺲ از ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻓﺮاوان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪه ﻟﯿﻮان و ﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻨﯽ در آن ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ را ﯾﺎﻓﺘﻪ و آﻣﺎده راه اﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ آﯾﺲ ﭘﮏ ﺷﺪم.‬
‫از ﻫﻤﺎن روز ﻧﺨﺴﺖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل را در ذﻫﻨﻢ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪم. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر روی ﺗﺎﺑﻠﻮی اوﻟﯿﻦ ﻣﻐﺎزه ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻢ آﯾﺲ ﭘﮏ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰی و‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎزار در ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺒﺎت دوم و ﺳﻮم و … را راه اﻧﺪازی ﮐﺮدم. ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۲۱۰ ﺷﻌﺒﻪ در اﯾﺮان و ۱۰ ﺷﻌﺒﻪ در‬‫ﮐﻮﯾﺖ، ﻣﺎﻟﺰی، دﺑﯽ و ﻫﻨﺪ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‬
‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۱۲۰۰ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺷﻌﺒﺎت آﯾﺲ ﭘﮏ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪود ۵۰۰۰ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺘﺎدی، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‬
‫آﻗﺎی ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦﺟﻌﻔﺮ )ع( ﺗﻬﺮان و آﻗﺎی ﺗﺠﺮدی را ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ.‬
‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ آﯾﺲ ﭘﮏ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.‬
‫آﻗﺎی ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮای ﻧﺎم ﺗﺠﺎری و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽداﻧﺪ.‬
‫اﯾﺸﺎن اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ.‬

2
دیدگاه بگذارید

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
مدیر کل سایتتقی محمدخانی Recent comment authors
  Subscribe  
جدید تر قدیمی تر بیشترین امتیاز
Notify of
تقی محمدخانی
میهمان
تقی محمدخانی

سلام خسته نباشیدبه اقای بختیاری ودیگردوستان انزمان که شمابا۱۵۰تومن شروع کردیدالان اجاره یک دکه روزنامه فروشی ۲میلیون تومن است بدون سرمایه هیچ کاری نمیتوان کرداگرهست بگوییدمن بشخصه انجام میدهم حتی شب وروز