باور کنید : شاید آخرين كليد باقي مانده بازگشاينده در قفل باشد.
بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش دوم
مرداد ۱۹, ۱۳۹۴
بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش سوم
مرداد ۲۶, ۱۳۹۴

بهروز فروتن - www.bavaryar.comمرجع باور های ثروت ساز در تمامی زمینه های زندگی


 ﺑﻬﺮوز ﻓﺮوﺗﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻬﺮوز‬

‫ﻣﻦ ﺑﻬﺮوز ﻓﺮوﺗﻦ در ﺳﺎل ۱۳۲۴ در ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم و در اﻣﯿﺮﯾﻪی ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺷﺪم. در ﺳﻦ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺪرم را از دﺳﺖ دادم. اﯾﺸﺎن رﺋﯿﺲ اداره ی آﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﭘﺪرم ﺑﻪ ﯾﺎد دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮﻫﺮ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎ در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﭼﻪ ﮐﺎری‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.‬
‫از ﺑﭽﮕﯽ ﺳﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺳﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ‫ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺧﺎص دارم.‬
‫ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﻮدم، اول ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم ﻣﺜﻼً ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺷﮑﻼت و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻢ. ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻓﻨﯽ رﻓﺘﻢ و اﮐﺜﺮ‬‫ﻣﻮاﻗﻊ درآﻣﺪم را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪی روزﻣﺮه ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ درآﻣﺪم را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﻣﯽدادم ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻓﻮت ﭘﺪرم‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪای ﮐﻪ داﺷﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺎدرم را ﻫﻢ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از دﺳﺖ دادم .‬
‫در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ درس ﺧﻮاﻧﺪم و ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﺮدم و از ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎرم، درﺳﻢ را اداﻣﻪ دادم. ﻣﺎدرم در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺸﻮد و ﯾﺎ ﺧﻮدش را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺸﻮﯾﻖ، اﻧﮕﯿﺰه و ﻗﺪرت و روﺣﯿﻪای اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن‬ ‫ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﺟﺴﻤﯽاش ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.‬
‫ﻣﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻢ ﭼﻮن ﭘﺪرم را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدم ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻓﮑﺮم ﺟﻠﻮﺗﺮ از ذﻫﻨﻢ ﺑﻮد. از درک ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﻣﯽﺑﺮدم‬ ‫و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺧﻮب ﻣﯽﺳﻨﺠﯿﺪم و ﺟﻠﻮ ﻣﯽرﻓﺘﻢ.‬
‫ﯾﮏ دوره ی ﺷﺒﺎﻧﻪروزی در اداره وزارت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺎدن ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻢ ﻓﻨﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎر ﻓﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ و در رﺷﺘﻪی ﻣﺪل ﺳﺎزی و رﯾﺨﺘﻪﮔﺮی درس ﺧﻮاﻧﺪم ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻼسﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان رﻓﺘﻢ و ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ‬‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻼسﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ روزﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻠﻢ آزاد ﺷﺪم و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را‬‫ﺧﺮﯾﺪم و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم. ﻣﻦ از ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران زﻧﺪﮔﯽام اﻧﺠﺎم دادم راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮم.‬
‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻣﻦ از ﻻﺑﻪﻻی ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ.‬
‫ﻣﻦ ﮐﺎرم را از درون ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽدادم وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻦ را ﻧﻤﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ. ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺎﻧﻪام را ﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﺑﺎ‬ ‫ﭘﻮل آن ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ۱۱ ﻧﻔﺮ از ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪم. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۱۰۰۰ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ دارﯾﻢ و ﺷﺶ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻬﺮوز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.‬

‫ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدم و ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻢ و رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر‫ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدم و از ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺗﻼش ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ و ﺑﻮدن در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮم‬ ‫.‬
‫ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮدش را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدت اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﯽ و ﺑﺮای ﺑﺎورت اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدی و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺘﺒﺎﻫﺖ ﻋﺬر‬ ‫ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮدی ﺧﻮدت را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪای. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ را اول در ذﻫﻨﻢ‬ ‫ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﮔﺮ اﯾﺮادی داﺷﺖ آﻧﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ روی ﺣﺮفﻫﺎﯾﻢ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﭘﺬﯾﺮای ﺣﺮفﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻢ ﺗﮑﺎﻣﻞ را در ﺧﻮدم ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ. ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎر را ﻋﺎر ﺑﺪاﻧﯿﻢ ارزش ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻦ در ۵۴ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺎر را ﺑﺎزی ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم و اﻣﺮوز‬‫ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ ﭼﻮن اﻣﺮوز ﻫﻢ ﮐﺎر را ﺑﺎزی ﻣﯽداﻧﻢ.‬

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of