باور کنید : اگر كسي بگويد كه هرگز در زندگيش استباه نكرده است بدين معني است كه هرگز سعي نكرده است چيز چديدي را آزمايش كند!
بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش ششم
شهریور ۱۶, ۱۳۹۴
بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش هفتم
شهریور ۲۳, ۱۳۹۴

فاطمه دانشور- www.bavaryar.comمرجع باور های ثروت ساز در تمامی زمینه های زندگی


ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر،ورﺷﮑﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪ !‬

‫ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﻮﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ۲۷ ﺳﺎﻟﮕﯽ وارد ﺣﻮزه ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ. او ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﻬﺮ آﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ واردات و‬ ‫ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ ﻫﻢ اﺳﺖ. او در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ ﺗﻤﺎم اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ‬ ‫را ﺣﻔﻆ ﺑﻮده و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮده و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ذات ﯾﺰدان )ﺧﺪا( در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب و… ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮده.‬

‫ﺧﺎﻧﻢ داﻧﺸﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻢ. داﻧﺸﻮر از ﻓﺮاز و‫ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:‬
ﭼﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﻗﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ زده ﺷﺪ؟‬
‫ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ. اﺻﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺷﻮم. ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻢ ﭘﻮل ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ.‬
‫زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ۶۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺲاﻧﺪاز‬‫داﺷﺘﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وارد ﺷﻮم.‬
‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ﮐﻢ ﮔﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮدارﯾﺪ؟‬
‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وارد ﺷﺪم. ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺣﻮزه ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻮم. ﺑﺮﺧﻼف رﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از‬‫دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮانﺧﻮدرو ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم.‬
‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮانﺧﻮدرو ﮐﺎر ﮐﺮدم ﺷﺮاﯾﻂ و اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﻣﻦ را ﻓﻮﻻد آﺑﺪﯾﺪه ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر در آن ﺟﺎ ﻣﻦ را راﺿﯽ ﻧﮑﺮد.‬
‫ﺑﺮﺧﻼف ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ از ﮐﺎرم اﺳﺘﻌﻔﺎ دادم. در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺟﺴﺎرت دارم ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ آن‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدم و در راﻫﯽ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﺻﻼ از ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮدم.‬
‫ﭼﻮن در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﺎر ﺧﻮد ۳-۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد وارد ﺣﻮزه واردات و ﺻﺎدرات اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﺷﺪم. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم‬ ‫داراﯾﯽ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ از دﺳﺖ دادم. ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﺎ وﺟﻮد اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻢ دوﺑﺎره ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردم. ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ۱۲ﻃﻠﺒﮑﺎر داﺷﺘﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ام از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎﯾﻢ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻨﺎ ﺑﻪ‬ ‫دﻻﯾﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ راﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺷﻮد و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ. ﺑﺎ ۱۰۰ دﻻری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﻮدم راﻫﯽ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺷﺪم. اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ‬‫ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ و روز آﺧﺮی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان را داﺷﺘﯿﻢ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ۴۰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و آرزوی ﺧﻮد را در آن‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻢ. از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد در درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪم و ﻫﻤﺎن ﺟﺎ از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﻢ ﺣﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ازای آن ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم‬ ‫از درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺻﺮف اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ. اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.‬

‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺧﻮد ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﺪ؟‬
‫ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻪ وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪم. ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮد ﺧﺸﻨﯽ ﺑﻮد رﻓﺘﻢ و در ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎوری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻦ ﭘﻮﻟﯽ‬ ‫ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﮏﻫﺎﯾﻢ را ﭘﺲ داد. در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮐﺎرش ﮐﻠﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻠﻪ ﺷﺪه را داد و ﮔﻔﺖ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﭘﻮل درآوری ﻗﺮض ﺧﻮد را ﺑﺪه.‬
‫ﭼﻮن ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ داﺷﺖ رﻓﺘﻢ. ﺗﻤﺎم اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﮔﻔﺘﻢ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﮐﻪ او ﻫﻢ در ﮐﺎر ﺧﻮد‬ ‫ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ازدواج ﮐﺮدم. ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﮐﻪ اﻻن ﻧﺎم آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﭙﻬﺮ آﺳﯿﺎﺳﺖ، ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎ را در‬‫ﺣﻮزه واردات و ﺻﺎدرات ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدادﯾﻢ. در ﻣﯿﺎن ﺳﻔﺎرشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻨﮓ آﻫﻦ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن را ﻧﺎدﯾﺪه‬ ‫ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.‬
‫ﭼﺮا آﻧﺮا در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟‬
‫ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺧﻮد را از‬‫ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم.‬
‫ﺑﺎ ﻓﻦ ﻣﺬاﮐﺮهای ﮐﻪ در ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻤﺪ در ﺑﺎزار ﺑﻮد را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪای در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤﻞ‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ. ﮐﻞ روﻧﺪ ﮐﺎرﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺎز داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ آﻧﺮا را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ۰۰۶ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫رﻓﺖوآﻣﺪ ﻣﻦ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺎداش ﻫﻢ ﺷﺪﯾﻢ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻮل اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﯾﻢ و از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎری ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم رﺳﯿﺪ.‬
‫ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آوردﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﺪ؟‬
‫ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم اﻧﺠﺎم دادم و دﻓﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدم و در آن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار‬ ‫دادم در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ و آﻧﻬﺎ را راﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ.‬
‫زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﮐﻪ وارد اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺷﺪم ﭘﺪرم ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺳﻬﻢ اﻻرث وارﺛﺎن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﺧﺘﺼﺎص دادم. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ زدم و ﻫﻤﺴﺮم در اﯾﻦ راه ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد. ﺷﻌﺒﺎﺗﯽ را در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﮐﺮﻣﺎن، ﺳﯿﺮﺟﺎن، ﺧﺮم آﺑﺎد، ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﺸﻬﺪ زدﯾﻢ. ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮدم را در‬‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دادم.‬

‫ﺷﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﻬﺮ آﺳﯿﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬
‫ﮐﺎر ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﻌﺎدﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻌﺪن داراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادﯾﻢ. ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﺨﺮاج، ﻓﺮآوری و ﻧﺴﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ.‬
‫آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟‬
‫ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽداﻧﻢ وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎﺷﻢ. ﭼﻮن اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ دارم. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪام وﻗﺘﯽ ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد‬ ‫ﻣﯽرﺳﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺟﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ دارد ﭼﻮن ﻣﺮد ﺑﺎ اﯾﺸﺎﷲ و ﻣﺎﺷﺎءاﷲ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪه وﻟﯽ ﯾﮏ زن ﺑﺎ اﻣﺎ و اﮔﺮ.‬

‫ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟‬
‫ﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺘﮑﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺜﺒﺖاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﻄﺎی زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﺬرد.‬
ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪاﻧﺪ، ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد. از زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻨﺪ.‬ ‫ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ از ﮐﺎه، ﮐﻮه ﻧﻤﯽﺳﺎزد. ﻣﺸﮑﻼت را ﺧﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻗﺪرت رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻﺳﺖ. در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﺪﻓﮕﺬاری‬‫ﺻﺤﯿﺢ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻻزﻣﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ. آدم ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺟﺎهﻃﻠﺐ، ﻣﻐﺮور و ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻦ اﺳﺖ.‬

2
دیدگاه بگذارید

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
عذرافاطمه نوری Recent comment authors
  Subscribe  
جدید تر قدیمی تر بیشترین امتیاز
Notify of
فاطمه نوری
میهمان
فاطمه نوری

سلام خانم دانشور من هدفم از کسب درآمد پولدار شدن نیس خدمت به خلق آرزوی من خریدن یک ماشین مدل بالا یا خونه گرانقیمت نیس هدف من کمک به کسب درآمد اقشار ضعیف دعا کنین موفق بشم چون ابن اراده رو در خودم میبینم ممنون

عذرا
میهمان
عذرا

سلام خانم دانشور من در شهرستان زندگی میکنم با دوتا بچه وشوهرکارگر و مستاجر هم هستیم من هم مثل شما اهداف وآرزوهای بزرگی دارم تعریف ازخود نیست ولی سواد و مهارتهای زیادی دارم ولی حیف هیچی پس انداز وسرمایه ندارم خواهش میکنم وقتی مطمعن شدید که دروغ نمیگویم کمکم کنید