باور کنید : آنچه شما درباره خود فكر مي كنيد خيلي مهمتر از انديشه هايي است كه ديگران درباره شما دارند.
بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش سوم
مرداد ۲۶, ۱۳۹۴
بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش چهارم
شهریور ۲, ۱۳۹۴

جمیله صادقی - www.bavaryar.comمرجع باور های ثروت ساز در تمامی زمینه های زندگی


ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ زﻧﺎن در اﯾﺮان‬

‫ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺎدﻗﯽ در ۱۳۳۷ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮج و در ﺧﺎﻧﻮادهای ۱۰ ﻧﻔﺮه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ. ﭘﺪرش ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﺸﺎورز ﺑﻮد. او در ۱۸ ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮد.‬ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی ۳۱ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ، ﭘﺪر او را‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﺮد. ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد و ﭘﺸﺘﮑﺎرش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺪر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ۵۱ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ‬‫ﻣﯿﺪان ﺗﺮهﺑﺎر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﺴﭙﺎرد.
‫ﻫﻤﺴﺮداری، ﺧﺎﻧﻪداری، ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﭽﻪ داری. زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ دوﻣﺶ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺮای رزﻣﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﻟﺒﺎس ﺑﺎﻓﺖ.‬
‫۲۴ ﺑﻬﺎر را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽاش ﺗﻮاﻧﺴﺖ وارد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﺷﻮد. آن زﻣﺎن ﻫﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮ و ﺷﻐﻠﺶ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻮد. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ‬ ‫ﻫﺎ ﮐﻤﯽ از آب و ﮔﻞ درآﻣﺪﻧﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ. اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داراﻟﻌﻠﻮم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﮐﺮج ﺷﺪ، اﻣﺎ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬
‫ﺻﺪاﻗﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮش، از او ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش و ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮی اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮج دﻋﻮت ﺷﺪ. ﺟﺴﺎرت او‬‫در ﮐﺎرﻫﺎ و ﻗﺪرت ﮐﻼﻣﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﮐﺮج از او دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ. ﺳﻤﺘﺶ در آﻧﺠﺎ دﺑﯿﺮی اﻣﻮر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺮج ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر آن‬ ‫ﺣﮑﻢ ﻣﺸﺎور ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﺮج ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪ. در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن ﮐﺮج ﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ او‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن در زﻧﺪان، او را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺳﻨﯽ از آنﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و‬‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺬب ﺑﺎزار ﮐﺎر دوﻟﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺮجﺷﺎن را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.‬
‫ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۸۰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﮋه زﻧﺎن ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺻﺎدﻗﯽ رﺳﯿﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد راﻧﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد، ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی زﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻃﻊ او ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺎ راﻧﻨﺪهﻫﺎی زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در‬‫ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر، ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎرش ﻧﻤﯽﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﻪ او ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰه ای‬ ‫ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی زﻧﺎن ﻗﻄﻌﯽﺗﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﺎ ﻗﺮض و وام ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺟﺎره ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از راﻧﻨﺪﮔﺎن زن ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ‬‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪ ﻧﻈﺮش دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮد
‫ﻣﺎهﻫﺎ دوﻧﺪﮔﯽ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد. ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺶ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮ و رو ﮐﺮد.‬
‫ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺠﻮز اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ زﻧﺎن در اﯾﺮان را ﺑﮕﯿﺮد. ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎس از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﮐﺮج ﺣﺪود ۳۰ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺮای‬ ‫راﻧﻨﺪﮔﺎن زن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﮐﺮج ﺧﺒﺮ واﮔﺬاری ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ داد، ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ۱۰‬‫دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺧﺮﯾﺪ و آنﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺎن ﻗﺮار داد. ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺎدﻗﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل راه اﻧﺪازی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺮونﺷﻬﺮی و ﺑﺮونﻣﺮزی وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ.‬
‫اوﻟﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن زن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ. ﺧﺒﺮ اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ زن در اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی را ﺟﻠﺐ‬ ‫ﮐﺮد. ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺑﯿﺶ از ۱۵ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ و ﮔﺰارش ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ. ﺧﺒﺮ اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎری ﺟﺎﻟﺐ و‬‫اﯾﺪهای ﺑﺰرگ زده اﺳﺖ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ، ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ژاﭘﻦ و… ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.‬

1
دیدگاه بگذارید

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
عذرا Recent comment authors
  Subscribe  
جدید تر قدیمی تر بیشترین امتیاز
Notify of
عذرا
میهمان
عذرا

با سلام خدمت شما خانم صادقی عزیز خانم صادقی من هم همین افکار و اهداف شما را داشتم و دارم و قراربود فعلا یک آژانس زنانه بزنم تا کم کم بتونم توسعه اش بدم ولی چون من وشوهرم زیر خط فقرهستیم( یعنی مستاجر با دوتابچه وشغل کارگری شوهرم وخانه داری خودم)نتوانستیم پولی پس اندازکنیم تاحداقل یک ماشین بخریم خیلی خوشحال میشم هرطوری که میتوانید به ما کمک کنید از تجربیات تون