باور کنید : رمز موفقيت شما در اين است كه كار و حرفه را استراحت خود قرار دهيد.
بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش هفتم
شهریور ۲۳, ۱۳۹۴
بکارگیری عملی قانون جذب در زندگی-بخش هشتم
شهریور ۳۰, ۱۳۹۴

محسن پهلوان- www.bavaryar.comمرجع باور های ثروت ساز در تمامی زمینه های زندگی


 

ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ‬

‫ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺪ؟‬
‫ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻻن ﻧﺎم »ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠﻮان« را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﮐﺮده، ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ! او ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز‬‫ﺑﻮده، درﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی رﺳﺘﻮرانﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ دراﯾﺮان، اﻣﺎرات و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮوﺻﺪای زﯾﺎدی راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ. آﺧﺮﯾﻦ رﺳﺘﻮران او ﭘﺪﯾﺪه‬‫ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در ۶ ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل ۸۸ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ روی ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﺎ روز ۸/۸/۸۸، ﺗﯿﺰرﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ‬‫روی آﻧﺘﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد. او در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺪه آل، از اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ و از اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻄﻮر دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺎری زده، اﺗﻔﺎﻗﯽ وﯾﮋه در ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه.‬

‫در ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻮدم‬
‫ﺑﭽﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻬﺮان، ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺴﺘﻢ. ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ، ﻣﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ. ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ ع و ﺑﻘﻌﻪ ﺧﻮاﺟﻪرﺑﯿﻊ، ﮐﺎر ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻣﻦ ﺑﻮده.‬ ‫ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎ ﻫﻢ درﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﻓﺘﺎدﯾﻢ. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎزی و وﯾﻼ ﺳﺎزی و… ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻮدم، ﻫﺮﭼﻨﺪ روز ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺳﺮ ﻣﯽزدم. ﭼﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﻣﺸﻬﺪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ. اﯾﻦ رﻓﺖو آﻣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را آﻏﺎز‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺳﺎل ۱۳۷۶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﯽ از رﺳﺘﻮرانﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ، رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺮدن ﺗﻬﺮان را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﯾﻢ. ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ آن را‬ ‫ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺗﺎ در ﺳﺎل ۷۷ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ. اﮔﺮ ﻫﻢ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺟﺮدن، اوﻟﯿﻦ رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ داﺷﺖ. درآن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل،‬‫ﮐﺴﯽ ﺑﺮای رﺳﺘﻮران، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .

‫روزی ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺮدن ﻗﻔﻞ ﺷﺪ‬!
‫روزی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ را در ﺗﻬﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﯿﻢ، ﺳﺎﻋﺖ ۵/۱۱ ﺻﺒﺢ، ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻠﻮار ﺻﺒﺎ را ﺑﺴﺖ. آﻧﻘﺪر ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺮدن ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد! ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ۸-۷ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ، ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح رﺳﺘﻮران آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در رﺳﺘﻮران، ﻓﻘﻂ ۱۸۰ ﺻﻨﺪﻟﯽ‬ ‫داﺷﺘﯿﻢ. ﻣﻦ در ﻋﻤﺮم، اﯾﻦﻗﺪر ﻓﺤﺶ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدم؛ ﯾﮑﯽ از ﮐﺮج آﻣﺪه ﺑﻮد، ﺗﺎ در روز اﻓﺘﺘﺎح رﺳﺘﻮران ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد! اﻣﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۵/۱۱ که رﺳﯿﺪ، ﻧﺎﻫﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪه‬ ﺑﻮد.‬

‫ﻣﺎ ﺑﺮای روز اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ۵۰۰ ﻏﺬا آﻣﺎده داﺷﺘﯿﻢ.ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮدم اﯾﻨﻘﺪر از رﺳﺘﻮران اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ۵۰۰ ﻧﻔﺮ از آن‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
‫از دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽﮐﺮدﯾﻢ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﯿﭻ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻣﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ۳ روز ﻗﺒﻞ‬‫و ۲ روز ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح رﺳﺘﻮران، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از آن ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.‬

ﺑﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ‬
‫ﻣﻦ ﺑﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪﻧﺎم ارﻣﻐﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ؛ اﮔﺮ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ در‬‫ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ. درواﻗﻊ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم. ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮد. ﺷﺎﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آوردم، اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن، ﻣﻦ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد. روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دﯾﺪار ﮐﺮدم، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ در ﺟﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻢ.‬
‫ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم. اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ، ﻣﻦ ﺑﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را آﻏﺎز ﮐﻨﻢ. آن زﻣﺎن ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﮐﺮدم، ۲۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.‬
‫اﻣﺎ ۲۸ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺮج ﮐﺮدم. اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﺮدم، ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺟﺪول ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮد. ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ و روزی ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتﻣﺎن در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ، آﻣﺪه ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﺟﺪول آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﻼن روز و ﻓﻼن ﺳﺎﻋﺖ، ﭼﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای رﺳﺘﻮران‬ ‫ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﻣﯽاﻓﺘﺪ. ﻣﺎ ﮐﺎری ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ۳ روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح رﺳﺘﻮران، ﻫﺮﮐﺴﯽ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ، ﻧﺎم رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺟﺮدن را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬ ‫ﮐﻪ اﮔﺮﮐﺴﯽ روزﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد، ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺘﻮران ﺑﻮد. در رادﯾﻮ، ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺘﻮران را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ. درﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺘﻮران را ﻣﯽدﯾﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ درﻣﻌﺮض ﻫﯿﭻ‬‫ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻢ ﻧﺒﻮد، وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﻣﯽرﻓﺖ، ﺗﺮاﮐﺖﻫﺎی رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ را روی ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﻣﯽدﯾﺪ. ﯾﮏ ﺟﻮر ﺑﻤﺒﺎران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮد .‬
‫ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻞﺑﻮرد ﻫﻢ در ﻣﺸﻬﺪ زدﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ در ﺗﻬﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد .اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﺎ اﻓﺘﺎدم و آن را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ.‬
‫دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻫﺮ ﺳﺎل، ﯾﮏ اﻓﺘﺘﺎح‬
‫رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺟﺮدن، روز دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ۱۳۷۷ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ. دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه، روز ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح رﺳﺘﻮران، اﯾﻦ روز را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﮐﺮدم. ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در روز دوم ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۷۸، دردﺑﯽ رﺳﺘﻮران اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدم. ﻫﻤﯿﻦ روز درﺳﺎل ۱۳۷۹ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺻﺪر را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدم. ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻋﻬﺪ‬‫ﮐﺮدم ﻫﺮ ﺳﺎل روز دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه، ﯾﮏ رﺳﺘﻮران اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﻢ! ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻬﺎ رﺳﺘﻮران ﮔﺮاﻧﺪﻫﺘﻞدر ﺷﻬﺮک ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻏﺰاﻟﯽ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﺪیﻫﺎ در ﭼﻬﺎرراه‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدم. ﺑﻌﺪ ﻫﻢ رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را راه اﻧﺪازی ﮐﺮدم و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن در روز دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، رﺳﺘﻮران ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ‫آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.‬

‫ﺗﺠﺎرت دراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬
‫ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ رﺳﺘﻮران ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﻢ، ﺑﺮای ﻣﺪت زﯾﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮدم. ﻫﻨﻮز ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای‬ ‫زﯾﺎد را ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺑﺮداﺷﺘﻢ و رﻓﺘﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. آن دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﻓﺘﻢ، از ﺳﺎﻋﺖ ۶ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﮐﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد و ﺳﺮوﺻﺪای درﮔﯿﺮیﻫﺎی‬ ‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﻢ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮق و آب ﻧﺒﻮد. ﺑﺎ ﺳﻄﻞ از ﭼﺎه، آب ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ. ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﺒﻮد. درآن وﺿﻌﯿﺖ، ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻬﺮدار ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ‬ ‫داﺷﺘﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ۴ﻫﺰار ﻣﺘﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮم. اﺻﻼ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ، ﺑﺨﻮاﻫﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻨﮓزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﻋﺪه دادم‬ ‫ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﺷﯿﮏ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺴﺎزم. آﻧﻬﺎ ﻫﻢ، اﯾﻦ ۴ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ. ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ رﺳﺘﻮران را ﮐﻠﻨﮓ زدم، ﻓﻬﻤﯿﺪم دراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﻏﯿﺮ از آﺟﺮ‬ ‫و ﺷﻦ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺎﻟﺢ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ، ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ را از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺨﺮم و ﺑﺎر ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﻨﻢ و‫ﺑﯿﺎورم ﮐﺎﺑﻞ. رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺰار و ۸۰۰ ﻣﺘﺮ زﯾﺮ ﺑﻨﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻢ. ۳ ﻣﺎه و ﻧﯿﻤﻪ آن را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدم .ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آن رﺳﺘﻮران ﻫﻢ، ﺑﻪ‬‫زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ روز دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺮﺳﺪ. ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ رﺳﺘﻮران را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدم، ﭘﺎﺗﻮﻗﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای وزﯾﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. ﺣﺘﯽ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزای ﻫﻢ، ﺑﺮای ﯾﮏ‬ ‫وﻋﺪه ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﻣﺎ آﻣﺪ. از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان ﻫﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد، ﺣﻀﻮر زﻟﻤﺎی ﺧﻠﯿﻞزاد، ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در‫رﺳﺘﻮران ﻣﺎ ﺑﻮد.‬

‫ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﯿﻞﺑﻮرد از ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزای‬
‫ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح رﺳﺘﻮران در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت دﯾﮕﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻓﺘﺎدم؛ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ، ﺗﻤﺎم ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﯿﻞﺑﻮردﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را‬ﺑﻪ ﻣﺪت ۲۰ ﺳﺎل از ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزای ﮔﺮﻓﺘﻢ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺮزای ﺑﺴﺘﻢ، ﺑﺮای ۲۰ ﺳﺎل ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﯿﻞﺑﻮردﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ واﮔﺬار ﺷﺪ. درﯾﮏ دﯾﺪار رﺳﻤﯽ،‬‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ۷ ﺗﻦ از وزﯾﺮاﻧﺶ ﭘﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻼ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮ را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ، ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ‬ ‫و ﭼﻨﺪﻧﻔﺮ از وزرا را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان آوردم ﺗﺎ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﻞﺑﻮردﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ.‬
‫ﻗﺮارداد ﺑﺪی ﻫﻢ ﻧﺒﺴﺘﻢ؛ ﺳﻮدی ﮐﻪ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺼﯿﺐﻣﺎن ﻣﯽﺷﺪ، ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ، دو ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ. ﺗﺎ اﻻن ۴۵۰ ﺑﯿﻞﺑﻮرد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در‬‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﯾﻢ. در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ، دﯾﮕﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی. ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﮐﻠﻨﮓ زدم. اﻟﺒﺘﻪ دراﯾﻦ ﻣﺪت، آﺳﺘﺎن ﻗﺪس‬ ‫رﺿﻮی ﻫﻢ، در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد و ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺎ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ، ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان- اﻓﻐﺎن ﺑﻮدﯾﻢ. ﭘﺲ از آن ﺷﺪﯾﻢ، ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان- اﻓﻐﺎن-‬‫رﺿﻮی. ۴۰ درﺻﺪ ﻣﻦ،۳۰ درﺻﺪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس، ۳۰ درﺻﺪ ﻫﻢ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت، ﺗﺠﺎرت در اﯾﺮان را ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدم. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺮان‬ ‫را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺳﭙﺮده ﺑﻮدم. ۲ ﻫﻔﺘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮدم و ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﺮان.‬

‫داﺳﺘﺎن ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ‬

‫اﻣﺎ داﺳﺘﺎن »ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ«. ﯾﮏ روز درﯾﮑﯽ از ﺑﺎغﻫﺎﯾﻢ در ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم. ﺟﻤﻌﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﻮدﯾﻢ و ﺷﻬﺮدار ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﻫﻢ ﺑﻮد. او ﻣﻦ را دﻋﻮت ﮐﺮد، ﻓﺮدای‬ ‫آن روز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮدار ﺑﺮوم. روز ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮدار ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرکﻫﺎی ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮق ﻣﻌﺘﺎدان. از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد دراﯾﻦ ﭘﺎرک‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻢ. ﻣﻦ اﺻﻼ درآن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ در اﯾﺮان ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﻢ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮری ﺣﺮف زدﯾﻢ و رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در اﯾﻦ‬
‫ﭘﺎرک ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪﻣﺪت ۱۷ ﺳﺎل، از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ، ﭘﺲ از ۱۷ﺳﺎل ﻫﻢ، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﻢ. ﺷﻮﺧﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺎر را‬ ‫آﻏﺎز ﮐﺮدم و ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهای ﮐﻪ در دﺳﺖ دارم. آﻟﻮده ﮐﺎر ﺷﺪم. ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ ۲۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد، دﯾﺪم ﺑﺎ ۲‬‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل، اﯾﻦ ﭘﺮوژه و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺷﺪ آﺑﺮوی ﻣﻦ. ﭘﺮوژه ﺑﺎ ۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ. ۸ ﻫﺰار‬‫ﻣﺘﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻢ. ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺷﻬﺮداری ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ، ۳ ﺳﺎل ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد و ﻗﺮاردادﻣﺎن ﺷﺪ ۲۰ ﺳﺎل. از آن ﺳﻮ ﻫﻢ ۲ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن‬ ‫ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم، وﻟﯽ ﭘﺮوژه در۶ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﺷﺪ. اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ۲ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎدم. رﺳﺘﻮران ﮐﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻘﺐ‬ ‫اﻓﺘﺎده ﺑﭙﺮدازم؛ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدم؛ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺸﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮدم.‬
‫ﻧﻮروز روﯾﺎﯾﯽ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ‬
‫زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ، ۲ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد. ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻤﺒﺎران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدم. ﺟﻮری ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮروز آن‬ ‫ﺳﺎل، درﺣﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ. اﯾﻨﺠﺎ ۳ ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارﯾﻢ. ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ۳ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ، ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دارﯾﻢ .‬
‫دراﯾﺮان، رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ. در دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ رﺳﺘﻮراﻧﯽ در دﻣﺸﻖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ۶ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ در‬‫ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ در ﯾﮏ وﻋﺪه، ۸ ﻫﺰار ﻏﺬا دادﯾﻢ. درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در رﺳﺘﻮران دﻣﺸﻖ ﻫﺮ ﻣﯿﺰ در ﻫﺮ وﻋﺪه، ﯾﮏﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺶ از ۶ ﻫﺰار ﻏﺬا ﺳﺮو ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.‬
‫اﯾﻦ رﮐﻮرد درﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ درآﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺮونﺑﺮ رﮐﻮرد ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ ۸ ﻫﺰار ﻏﺬا را داﺧﻞ رﺳﺘﻮران ﺳﺮو‬ ﮐﺮدﯾﻢ.‬

ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻦ راه اﻧﺪازی ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. ﻓﻌﻼ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ آن ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎ ارﺗﺶ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﯽ را در‬ ‫اﻗﺪﺳﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺨﺮم؛ اﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارم. ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻠﻨﮓ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را در ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺑﺰﻧﻢ. در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻓﺎز اول آن را ﮐﻪ ۱۲۰ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎ دارد، در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺴﺎزم. ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ -اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪام.‬ ‫در اﯾﻦ ﭘﺮوژه، ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد. ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺰرگ، ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺘﻮران و ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻫﻢ درﻧﻈﺮ‫دارم.

‬دوست عزیز و همراه همیشگی سایت انگیزشی باوریار به نظر شما کدام باور در موفقیت محسن پهلوان موثر بوده؟چه باوری او را بدین مرحله از توانایی رسانیده است؟

منتظر نظرات باورساز شما در بخش نظرات هستیم…

 

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of