زندگی نامه کارآفرینان برتر

باور کنید : این وظیفه شماست که اگر جهان را بدان گونه که هست نمی پسندید، تغییری در آن ایجاد کنید.
مهر ۲۵, ۱۳۹۴

ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی

  ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی ‫در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم و ﭘﺪرم در آن زﻣﺎن ﺗﺎﺟﺮ ﻓﺮش ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ و وﻗﺘﯽ […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۴

مرتضی سلطانی

‫ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ زر ﻣﺎﮐﺎرون‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر و ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﭼﻮن زر ﻣﺎﮐﺎرون اﺳﺖ.‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۴

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺪ ﺷﺠﺎع

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺪ ﺷﺠﺎع ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ارﯾﮑﺎ‬ ‫ارﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ۸۸ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎل اﯾﺮان ﺷﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﻫﺎﮐﻮﭘﯿﺎن و ﮔﺮاد. اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ در وزرات ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد. […]
مهر ۴, ۱۳۹۴

محسن سلاجقه

‫ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻼﺟﻘﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﻬﺎن دﯾﺘﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻼﺟﻘﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل ۱۳۶۰ و اﻫﻞ ﮐﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه […]