سایت آموزشی انگیزشی باوریار

باور کنید : بی پولی ریشه حضور همه شیاطین است.
فروردین ۱۴, ۱۳۹۵

اهمیت گفتگوی درونی در روانشناسی و شکل گیری باورها

اهمیت گفتگوی درونی در روانشناسی و شکل گیری باورها یک ضرب المثل قدیمی یونانی وجود دارد که می گوید خیلی خوب است که با خودتان حرف […]
مهر ۲۵, ۱۳۹۴

ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی

  ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی ‫در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم و ﭘﺪرم در آن زﻣﺎن ﺗﺎﺟﺮ ﻓﺮش ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ و وﻗﺘﯽ […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۴

مرتضی سلطانی

‫ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ زر ﻣﺎﮐﺎرون‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر و ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﭼﻮن زر ﻣﺎﮐﺎرون اﺳﺖ.‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۴

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺪ ﺷﺠﺎع

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺪ ﺷﺠﺎع ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ارﯾﮑﺎ‬ ‫ارﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ۸۸ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎل اﯾﺮان ﺷﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﻫﺎﮐﻮﭘﯿﺎن و ﮔﺮاد. اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ در وزرات ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد. […]