عبارت تاکیدی ثروت ساز

باور کنید : منشأ همه موفقیت ها در فکر است.
اسفند ۱۴, ۱۳۹۳

عبارات تأکیدی چیست؟

 عبارات تأکیدی چیست؟  عبارات تأکیدی جملات و عباراتی کوتاه هستند که شخص با توجه به آرزویی که دارد و رعایت اصولی آنها را یادداشت میکند و […]
اسفند ۹, ۱۳۹۳

باورھایت را تغییر بده!

باورھایت را تغییر بده! دوستان من باورھای منفی و محدود کننده، سارق موفقیت ھای شما ھستند و موقعیت ھایی رو از شما دور میکنند که می […]