گفتگوی درونی

باور کنید : افرادی که زمان را در انتظار فرصت های عالی از دست می‌دهند هرگز موفق نمی‌شوند
فروردین ۱۴, ۱۳۹۵

اهمیت گفتگوی درونی در روانشناسی و شکل گیری باورها

اهمیت گفتگوی درونی در روانشناسی و شکل گیری باورها یک ضرب المثل قدیمی یونانی وجود دارد که می گوید خیلی خوب است که با خودتان حرف […]
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵

گفتگوی درونی چیست و بازخورد آن به چه صورت می باشد؟

گفتگوی درونی چیست و بازخورد آن به چه صورت می باشد؟ گفتگوی درونی یا با خود سخن گفتن، در واقع همان با خود اندیشیدن است. گفتگوی […]